Az oldal célja a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda bemutatása, szülők és gyermekek tájékoztatása.
Az oldalt készítette: Jusztinn-yourwebsite.hu - Webadmin elérhetőség

Hirdetmény: beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA a következő időpontokban történik:
2022. április 19-én 08.00 – 15.00 között.
2022. április 20-án 08.00 – 15.00 között.
2022.április 21-én 08.00 – 15.00 között.

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:
– Gyermek születési anyakönyvi kivonatát
– Gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványt
– Gyermek TAJ kártyáját
– Szülők személyi igazolványát
– Szülők lakcím kártyáját

Jelentkezési lap letöltése

Az óvodai beiratkozás személyesen, e-mailben vagy postai úton történik az óvoda által kiadott jelentkezési lappal, mely az óvoda honlapján is letölthető. A nyomtatványt kitöltve, aláírva, e-mailben, postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni óvodánk címére.

Elérhetőségek:
E-mail cím: kocsordigyongyfuzerovoda@gmail.com
Levélcím: 4751 Kocsord, Árpád utca 57.
Telefon: Jakab Zsuzsa – óvodavezető – 06 30 387 3119

A 2023/2024-es nevelési évre történő beiratkozás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2.) bekezdése értelmében „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjáról legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt”.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényüket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2023. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) szintén a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden óvodaköteles gyermek felvételi kérelme teljesítve van és a férőhelyek száma ezt lehetővé teszi.

Beiratkozás külföldi tartózkodás alatt:
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (www.oktatas.hu).

Felmentési kérelem:
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésről írásban értesíti a szülőt. .A döntés elleni jogorvoslati eljárás a döntést követő 15 napon belül nyújtható be.