Az oldal célja a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda bemutatása, szülők és gyermekek tájékoztatása.
Az oldalt készítette: Jusztinn-yourwebsite.hu - Webadmin elérhetőség

Bemutatkozás

Üdvözöljük óvodánk weboldalán

Bemutatkozás

Óvodánk Kocsord község Szabolcs- Szatmár-Bereg megye keleti részén, a nyírségi homok, az Ecsedi – láp és a Szatmári síkság találkozásánál, a Kraszna folyó jobb partján terül el. Lakosainak száma: 2893 fő.

Óvodai nevelés 1968 óta van a településen, ekkor a falu közepén 2 csoport fogadta az óvodába jelentkező gyerekeket. 1979-től 2 épületben nyert elhelyezést az 5 csoport. A két intézmény területileg optimális helyen helyezkedett el, arányosan biztosította a gyermekek ellátását.  2009 szeptemberétől egy óvodai épületben 4 csoport van elhelyezve. Az intézmény 100 férőhelyes, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 120 fő.

Az óvoda fenntartója Kocsord község Önkormányzata. Az intézmény saját költségvetéssel, részben önálló gazdálkodással működik. Szakmai, pedagógia tekintetben önálló.

Óvodánk nevét 2013 júniusában kapta. Óvodánkban minden kis gyerek értékes, valakinek a gyöngye. Gyöngye a szüleinek, ugyanakkor nekünk, a nevelőtestületünknek, óvodánk valamennyi dolgozójának. Intézményünk nevében a ”gyöngyfüzér”- szót a család és az óvoda kapcsolata is alkotja, melynek feladata, hogy óvja, védje a benne levő „gyöngyszemet”, a gyermeket. Az óvodában ilyen „gyöngyszemek” kapcsolódnak össze és alakítanak ki egy láncot, egy füzért, egy közösséget. Mi és az óvodás gyerekek egymásba karolunk, érzelmi szállal fűződünk egymáshoz, barátság fűz össze minket, s egy közösséget alkotunk a „Kocsordi óvodások” közösségét. A közösségen belül mindenkinek meg van a helye, szerepe, feladata és felelőssége. Pedagógiai programunk lényeges elve, hogy a gyerekek kezdeményezéseire építve mi óvodapedagógusok tovább fűzzük, tovább fejlesszük a gyerekek gondolatait. A program működtetése során az óvodáskorú gyermek fő tevékenységét, a játékot vesszük kiindulópontnak. A játékban megvalósíthatók, tovább fűzhetők a különböző fejlesztési feladatok, tevékenységi formák.

Az intézmény környezete, adottságai

A 2021/22-es nevelési év kezdete új lehetőségeket kínált mind a gyerekeknek és szüleiknek, mind pedig az intézmény dolgozóinak.

A múlt

Óvodánk épülete a 60-as években épült, a főút mentén helyezkedik el. Így a helyi adottságokból kifolyólag a közvetlen külső környezetünket a zsúfolt közlekedés és az ezzel járó zaj jellemzi. Óvodánk udvara azonban kompenzálja ezeket a hátrányokat. Az épületet ugyanis óriási 30-40 éves hársfák veszik körül, melyek biztosítják a jó levegőt. Emellett folyamatos fásítással, illetve cserjék ültetésével biztosítjuk gyermekeink számára az árnyékot és esztétikus környezetet. A fajátékok régiek voltak. A jelen előírásoknak több nem is, vagy csak részben felelt meg.

A belső adottságok elfogadhatóak voltak, de nem minden feltételnek feleltek meg. Hiányzott a tornaszoba, óvónői szoba, szertár, tárolóhelyiség, felnőtt öltöző, mosdó. A folyosók egyben öltöző helyiségként is szolgáltak, melyekre a zsúfoltság volt jellemző. Ezeknek a helyiségeknek a hiányát éreztük a legjobban.

A tárgyi feltételek bővítését kisebb pályázatokban való részvétellel, nyertes pályázatokkal, örökbefogadói adományokkal oldottuk meg.

A jelen

A jelenlegi Önkormányzati vezetésnek, és Képviselőtestületnek köszönhetően, a „Foglalkozás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése”-TOP-1.4.1-15-SBI-2016-00061 azonosítószámú benyújtott pályázatnak köszönhetően intézményünk teljes arculata megújult. Az épület korszerűvé vált. A csoportszobák, folyosók, öltözők, gyermeki mosdók világosak, esztétikusak, a mai kor előírásainak és igényeinek felelnek meg. Mára már nevelőtestületünk is büszkélkedhet egy gyönyörű tornaszobával, mely a gyermekek mozgásigényének kielégítését, és mozgáskultúrájuk fejlesztését is szolgálja. Az újonnan kialakított helyiségek alkalmasak tárolásra, könyvtárszoba kialakítására.

A pályázatnak köszönhetően a belső tárgyi feltételek is megváltoznak. Tovább bővült és kiegészült játékeszköz készletünk, mely a gyermekek komplex személyiségfejlesztéséhez járul hozzá. Az óvoda udvara is folyamatosan újul. A tereprendezés és parkosítás mellett, új játékeszközökkel is gazdagodott a játszó tér. Hosszú évek óta várt nevelőtestületünk arra, hogy környezetünk megújuljon. Sokunk álma vált ezzel valóra. Ez a minőségi előrelépés több szempontból is pozitívan járul majd hozzá az intézmény, valamint a pedagógiai munka további sikeréhez.

Pedagógiai Programunk címe: KISGYERMEKNEVELÉS CSÍKOSFALVÁN

Óvodánk személyi feltételei: Óvodánk, négy csoportjában 8 óvodapedagógus dolgozik. Nevelő-oktató munkájukat 4 szakképzett dajka és 1 pedagógiai asszisztens segíti. Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Óvodánk nevelőtestülete a múlt tiszteletéből táplálkozva igyekszik megfelelni a jövő elvárásainak. Ezért nevelési és tevékenységrendszerünkben jelen van a népi-, nemzeti kultúra, a hagyományok ápolása, a környezettel, embertársaink iránti pozitív viszonyulás kialakítása, az inkluzív nevelés, a beintegrálható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amely a társadalom és az egyén későbbi életvitele céljából hasznosak.

Jövőképünk

Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet, biztonságot, vidámságot adó, béke szigete lenne, ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvónők irányításával. Óvodai nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünkkel törekszünk a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek az életkori és egyéni sajátosságok valamint, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos /óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő/ környezetével, szeretetteljes, minden gyermeket maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységek – különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékkal – szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket a következő életszakaszra /a kisiskolás korra/. Mi azért vagyunk, hogy a gyermekek az óvodában megelégedett, boldog gyermekkorukat tudják eltölteni. Mindehhez olyan óvodai légkört igyekszünk kialakítani, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát.

Mottó: „Feltétel nélküli szeretet a gyermeknevelés vezércsillaga” (Kovács Lajosné: Vigyázok rád)