Az oldal célja a Kocsordi Gyöngyfüzér Óvoda bemutatása, szülők és gyermekek tájékoztatása.
Az oldalt készítette: Jusztinn-yourwebsite.hu - Webadmin elérhetőség

Bemutatkozás

Üdvözöljük óvodánk weboldalán

A mi óvodánk Kocsord község Szabolcs- Szatmár-Bereg megye keleti részén, a nyírségi homok, az Ecsedi – láp és a Szatmári síkság találkozásánál, a Kraszna folyó jobb partján terül el. Lakosainak száma: 2893 fő.

Óvodai nevelés 1968 óta van a településen, ekkor a falu közepén 2 csoport fogadta az óvodába jelentkező gyerekeket. 1979-től 2 épületben nyert elhelyezést az 5 csoport. A két intézmény területileg optimális helyen helyezkedett el, arányosan biztosította a gyermekek ellátását.  2009 szeptemberétől egy óvodai épületben 4 csoport van elhelyezve. Az intézmény 100 férőhelyes, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 120 fő.

Az óvoda fenntartója Kocsord község Önkormányzata. Az intézmény saját költségvetéssel, részben önálló gazdálkodással működik. Szakmai, pedagógia tekintetben önálló. Helyi adottságára jellemző: zsúfolt közlekedés, zaj, a megközelítése baleset veszélyes, nagy körültekintést igényel, de szerencsésnek vallhatjuk magunkat, hogy az óvoda udvara biztosítja a jó levegőt, az udvar fái, növekvő cserjéi kellemes árnyékoltságot nyújtanak a gyerekek számára, s ahol lehetőség nyílik az óvodai rendezvények megtartására.

Óvodánk a nevét 2013 júniusában kapta. Óvodánkban minden kis gyerek értékes, valakinek a gyöngye. Gyöngye a szüleinek, ugyanakkor nekünk, a nevelőtestületünknek, óvodánk valamennyi dolgozójának. Intézményünk nevében a ”gyöngyfüzér”- szót a család és az óvoda kapcsolata is alkotja, melynek feladata, hogy óvja, védje a benne levő „gyöngyszemet”, a gyermeket. Az óvodában ilyen „gyöngyszemek” kapcsolódnak össze és alakítanak ki egy láncot, egy füzért, egy közösséget. Mi és az óvodás gyerekek egymásba karolunk, érzelmi szállal fűződünk egymáshoz, barátság fűz össze minket, s egy közösséget alkotunk a „Kocsordi óvodások” közösségét. Reményt fűzünk valamihez, vagy valakihez, a Vöröskereszt alapelveit is bele fűzzük. A közösségen belül mindenkinek meg van a helye, szerepe, feladata és felelőssége.Pedagógiai programunk lényeges elve, hogy a gyerekek kezdeményezéseire építve mi óvodapedagógusok tovább fűzzük, tovább fejlesszük a gyerekek gondolatait. A program működtetése során az óvodáskorú gyermek fő tevékenységét, a játékot vesszük kiindulópontnak. A játékban megvalósíthatók, tovább fűzhetők a különböző fejlesztési feladatok, tevékenységi formák.

Pedagógiai Programunk címe: KISGYERMEKNEVELÉS CSÍKOSFALVÁN

Óvodánk személyi feltételei: Óvodánk, négy csoportjában 8 óvodapedagógus dolgozik. Nevelő-oktató munkájukat 4 szakképzett dajka és 1 pedagógiai asszisztens segíti. Nevelőmunkánk középpontjában a gyermek áll, kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó. Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Óvodánk nevelőtestülete a múlt tiszteletéből táplálkozva igyekszik megfelelni a jövő elvárásainak. Ezért nevelési és tevékenységrendszerünkben jelen van a népi-, nemzeti kultúra, a hagyományok ápolása, a környezettel, embertársaink iránti pozitív viszonyulás kialakítása, az inkluzív nevelés, a beintegrálható sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. Olyan értékeket igyekszünk közvetíteni, amely a társadalom és az egyén későbbi életvitele céljából hasznosak.

Óvodánk tárgyi feltételei: Óvodánk felszereltsége jónak mondható, ez jórészt a pályázati forrásoknak, és a szülők, partnereink támogatásának köszönhető. Udvarunkon esztétikus fajátékok vannak, csoportszobáink barátságosak, otthonosak. Az óvoda udvara fásított, ahol a csoportok életkori sajátosságainak megfelelő udvari játékok, sporteszközök vannak felszerelve (mászókák, csúszdák, homokozók, mérleghinták, mókuskerék,). Az udvaron 2 fedett babaházunk van, amely komfortosabbá teszi a gyerekek udvari tartózkodását, játékát. Az udvari játékok felújítására óvodánk környezetének esztétikusabbá tételéhez segítséget nyújt a fenntartó és a partnerekkel közösen szervezett tevékenység.

Jövőképünk: Szeretnénk, ha óvodánk a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet, biztonságot, vidámságot adó, béke szigete lenne, ahol a gyermekek napjuk nagy részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik, kreatív, jókedvű, szakmailag kiváló, mindig megújulni képes óvónők irányításával. Óvodai nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünkkel törekszünk a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek az életkori és egyéni sajátosságok valamint, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is). Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos /óvó-védő, szociális, nevelő- személyiségfejlesztő/ környezetével, szeretetteljes, minden gyermeket maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével, elsősorban az életkornak és fejlettségnek megfelelő tevékenységek – különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékkal – szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket a következő életszakaszra /a kisiskolás korra/. Mi azért vagyunk, hogy a gyermekek az óvodában megelégedett, boldog gyermekkorukat tudják eltölteni. Mindehhez olyan óvodai légkört igyekszünk kialakítani, amelyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát.

Mottó: „Feltétel nélküli szeretet a gyermeknevelés vezércsillaga” (Kovács Lajosné: Vigyázok rád)